Regulamin Sklepu Fundacja Sąsiedzi

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.fundacja-sasiedzi.org.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

Punkt Odbioru – miejsce, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep.

Konto Klienta - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu.

Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wyświetlenie podsumowania ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki).

Sprzedawca - Fundacja Sąsiedzi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 lok. 118, 15-950 Białystok, KRS 0000351643, NIP: 5423160653, Regon 200344733, adres poczty elektronicznej: sklep.fundacjasasiedzi@gmail.com

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie oraz utworzenia Konta Klienta.
 2. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym momencie korzystając z opcji dostępnych na Koncie Klienta.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 3. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu
 2. Klient dodaje wybrany Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia
 3. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i rodzaj dostawy.
 4. Klient potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane
 5. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży
 6. Klient potwierdza złożenie zamówienia.  Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (o zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu; po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail  „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, która potwierdza otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia zamówienia do systemu Sklepu) i stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. W przypadku niemożności przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim
 7. Klient może mailowo anulować złożone przez siebie zamówienie w całości dopóki zamówione produkty nie zostały skierowane do zapakowania i wysyłki. Po anulowaniu Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie anulowania zamówienia.

§ 4. CENY 

 1. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie.

§ 5. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

 1. Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu lub przelewu elektronicznego
 2. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a. powyżej, wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 7 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 3. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność.

§ 6. DOSTAWA TOWARU

 1. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez odbiór w Punkcie Odbioru na ul. M.C. Skłodowskiej 14A w Białymstoku
 2. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia. Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa do 5 dni roboczych (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od momentu zaksięgowania wpłaty. 
 3. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 4. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w zakładce „Koszty i formy dostawy”.
 5. Dostawa następuje w wybrany przez Klienta sposób, określony w zamówieniu, na adres przez niego wskazany lub do podanego punktu odbioru.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. 
 2. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep.fundacjasasiedzi@gmail.com. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Fundacja Sąsiedzi ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 lok. 118, 15-950 Białystok. Do zachowania 14- dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 5. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Fundacja Sąsiedzi ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 lok. 118, 15-950 Białystok.

§ 8. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 ) informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest
Fundacja Sąsiedzi z siedzibą w Białymstoku (15-950) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 lok. 118

2) przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu: wykonania zawartej umowy, zamówienia, fakturowania i korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.fundacja-sasiedzi.org.pl 

3) odbiorcami Państwa danych osobowych będą: osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, (tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać ciążące na nich obowiązki,), kurierzy i pracownicy poczty w zakresie danych korespondencyjnych, biuro rachunkowe, pracownicy kancelarii prawnej lub komorniczej (w razie konieczności),

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa,

5) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych w każdym czasie

6) w przypadku zamiaru cofnięcia zgody na przetwarzanie prosimy o kontakt telefoniczny (668 871 777) bądź mailowy (fundacja.sasiedzi@op.pl)

7) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 9. ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2016 r i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.